Setash heeft op dit moment 4 meidenteams.

Meisjes A1, spelend in de 2e klasse.
Meisjes B1, spelend in de 2e klasse.
Meisjes B2, spelend in de 2e klasse.
Meisjes C1, spelend in de 2e klasse.