Privacyreglement volleybalvereniging Setash

Volleybalvereniging Setash hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacyreglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Volleybalvereniging Setash houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacyreglement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.Als Volleybalvereniging Setash zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacyreglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

  Verwerking van persoonsgegevens van leden

  Doeleinden Gebruik

  Volleybalvereniging Setash verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het indelen van teams en organiseren van trainingen;
 • Het organiseren van competitiewedstrijden;
 • Het organiseren van overige volleybal gerelateerde evenementen;
 • Het berekenen, vastleggen en innen van de contributie/inschrijfgelden;
 • Het organiseren van vervoer van en naar volleybalwedstrijden;
 • Het verstrekken en verzenden van informatie;
 • Het doen van relatiebeheer;
 • Het doen uitoefenen van de kascontrole;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Het aanvragen van subsidies;
 • Andere activiteiten van intern beheer;
 • En elk ander doel welke redelijkerwijs verwacht mag worden van een vereniging met dit doel.Type Gegevens

  Volleybalvereniging Setash verzamelt voor bovengenoemde doelstellingen de volgende persoonsgegevens:

  • Personalia (voornamen, voorletters, tussenvoegsels, achternamen, geboortedatum, geslacht);
  • Contactgegevens (adresgegevens, telefoonnummers, mailadres);
  • IBAN (indien per machtiging wordt betaald);
  • Lidmaatschapsnummer(s) van de volleybalbond;
  • Sportieve prestaties (teamuitslagen);
  • Foto’s, video en ander beeldmateriaal (bijv. voor publicatie bij verslagen).Deze gegevens staan Setash ter beschikking doordat u zich heeft aangemeld als lid van volleybalvereniging Setash via een ingevuld inschrijfformulier bij volleybalvereniging Setash, dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt.

   Uw persoonsgegevens worden door Setash opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van uw lidmaatschap;
 • Daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

  Nieuwsbrief

  Setash leden kunnen zichzelf aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Bij beëindiging van het lidmaatschap dienen leden zelf voor opzegging van de nieuwsbrief zorg te dragen.

  Verstrekking Persoonsgegevens

  Gegevens van leden zullen alleen verstrekt worden aan derden indien dit noodzakelijk is voor het uitoefenen van de volleybalsport. Hierbij kan gedacht worden aan een inschrijving bij de bond, een andere vereniging, deelname aan wedstrijden of toernooien.

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

page2image2768049984

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Volleybalvereniging Setash bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Volleybalvereniging Setash probeert te allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 • De ledenlijst wordt beheerd door de ledenadministratie en de volleybal bond. De ledenadministrateur verzorgt periodiek back ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • De overige documenten staan in een beveiligde Cloud-omgeving waar alleen het bestuur toegang toe heeft.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.Rechten omtrent uw gegevens

  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Indien u een relatie met volleybalvereniging Setash heeft, heeft u de mogelijkheid uw persoonsgegevens in te zien. U kunt na inzage volleybalvereniging Setash verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Dit kan te allen tijde via de ledenadministratie. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

  Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

  Klachten

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  Wijzigingen van de privacyverklaring

  Het bestuur behoudt zich het recht deze privacyverklaring te wijzigen.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacyreglement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Volleybalverenging Setash
Drieslag 29,
6852 Huissen
Info@setash.nl